Sách Nghiệp Vụ Đấu Thầu Hướng Dẫn Tổ Chức Lựa Chọn Nhà Thầu Để Thực Hiện Các Gói Thầu (Dịch Vụ Phi Tư Vấn, Dịch Vụ Tư Vấn, Mua Sắm Hàng Hóa, Xây Lắp) Và Lựa Chọn Nhà Đầu Tư Để Thực Hiện Dự Án Đầu Tư Kinh Doanh

Sách Nghiệp Vụ Đấu Thầu Hướng Dẫn Tổ Chức Lựa Chọn Nhà Thầu Để Thực Hiện Các Gói Thầu (Dịch Vụ Phi Tư Vấn, Dịch Vụ Tư Vấn, Mua Sắm Hàng Hóa, Xây Lắp) Và Lựa Chọn Nhà Đầu Tư Để Thực Hiện Dự Án Đầu Tư Kinh Doanh

Giá bìa: 395.000₫

Giá bán: 258.000₫

Ngày 27/02/2024 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 24/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 23/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực.
Nhằm kịp thời phổ biến hướng dẫn quá trình lựa chọn nhà thầu để ký kết, thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp; lựa chọn nhà đầu tư để ký kết, thực hiện hợp đồng dự án đầu tư kinh doanh, Nhà Xuất Bản Hồng Đức phối hợp cùng Trung Tâm Sách Pháp Luật – Kinh Tế xuất bản cuốn sách: 
Nghiệp Vụ Đấu Thầu Hướng Dẫn Tổ Chức Lựa Chọn Nhà Thầu Để Thực Hiện Các Gói Thầu (Dịch Vụ Phi Tư Vấn, Dịch Vụ Tư Vấn, Mua Sắm Hàng Hóa, Xây Lắp) Và Lựa Chọn Nhà Đầu Tư Để Thực Hiện Dự Án Đầu Tư Kinh Doanh

Sách Nghiệp Vụ Đấu Thầu Hướng Dẫn Tổ Chức Lựa Chọn Nhà Thầu Để Thực Hiện Các Gói Thầu (Dịch Vụ Phi Tư Vấn, Dịch Vụ Tư Vấn, Mua Sắm Hàng Hóa, Xây Lắp) Và Lựa Chọn Nhà Đầu Tư Để Thực Hiện Dự Án Đầu Tư Kinh Doanh

Nội dung cuốn sách bao gồm những nội dung sau:
Phần 1. HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐỂ THỰC HIỆN CÁC GÓI THẦU (Dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp):
Chương I. Quy định chung trong lựa chọn nhà thầu;
Chương II. Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu và điều kiện áp dụng;
Chương III. Kế hoạch tổng thể và kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
Chương IV. Quy trình đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế không qua mạng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp theo phương thức một giai đoạn;
Chương V. Quy trình đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế không qua mạng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp theo phương thức hai giai đoạn;
Chương VI. Quy trình đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế không qua mạng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn;
Chương VII. Quy trình chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh, mua sắm trực tiếp, tự thực hiện, lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt và lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu có sự tham gia thực hiện của cộng đồng;
Chương VIII. Quy trình mua sắm tập trung; mua sắm thuộc dự toán mua sắm, mua sắm thuộc lĩnh vực y tế; cung cấp sản phẩm, dịch vụ công;
Chương IX. Lựa chọn nhà thầu qua mạng;
Chương X. Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu và xét duyệt trúng thầu trong lựa chọn nhà thầu;
Chương XI. Nội dung, trách nhiệm thẩm định trong lựa chọn nhà thầu    ;
Chương XII. Hợp đồng với nhà thầu;
Chương XIII. Xử lý tình huống trong đấu thầu lựa chọn nhà thầu;
Chương XIV. Thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động đấu thầu lựa chọn nhà thầu và xử lý vi phạm;
Chương XV. Giải quyết kiến nghị trong đấu thầu để lựa chọn nhà thầu    ;
Phần 2. HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN THUỘC TRƯỜNG HỢP PHẢI TỔ CHỨC ĐẤU THẦU THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT QUẢN LÝ NGÀNH, LĨNH VỰC:
Chương I. Quy định chung trong lựa chọn nhà đầu tư;
Chương II. Hình thức, phương thức và quy trình tổng quát lựa chọn nhà đầu tư;
Chương III. Quy trình, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, một giai đoạn hai túi hồ sơ;
Chương IV. Quy trình, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi theo phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ;
Chương V. Quy trình, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án cần xác định số lượng nhà đầu tư quan tâm;
Chương VI. Lựa chọn nhà đầu tư qua mạng;
Chương VII. Phương pháp, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và xét duyệt trúng thầu trong lựa chọn nhà đầu tư;
Chương VIII. Nội dung thẩm định và trách nhiệm thẩm định, phê duyệt trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư;
Chương IX. Hợp đồng dự án đầu tư kinh doanh với nhà đầu tư;
Chương X. Triển khai thực hiện dự án đầu tư kinh doanh;
Chương XI. Xử lý các tình huống trong đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư;
Chương XII. Thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư;
Chương XIII. Giải quyết kiến nghị trong hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư;
Trong quá trình hệ thống không tránh khỏi những sơ sót nhất định, chúng tôi rất mong nhận được những góp ý từ bạn đọc để cuốn sách ngày càng được hoàn thiện hơn. 
Sách dày 350 trang, khổ 19x27cm, Giá bìa: 395.000đ. In và nộp lưu chiểu quý I/2024   
Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế trân trọng giới thiệu cuốn sách đến quý đọc giả và các Cơ quan, đơn vị trên cả nước.

  ;   Email: sachquangtrung@gmail.com
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *