Sách Hệ Thống Mục Lục Ngân Sách Nhà Nước.

Sách Hệ Thống Mục Lục Ngân Sách Nhà Nước.

Giá bìa: 395.000₫

Giá bán: 260.000₫

Ngày 26-12-2022 Bộ Tài chính ban hành Văn bản hợp nhất số 27/VBHN-BTC hợp nhất Thông tư Quy định Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước. Văn bản này hợp nhất các Thông tư 51/2022/TT-BTC, Thông tư số 93/2019/TT-BTC, Thông tư 324/2016/TT-BTC ngày 21-12-2016 của Bộ Tài chính. Theo đó, Văn bản hợp nhất này quy định Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước áp dụng trong công tác lập dự toán; quyết định, phân bổ, giao dự toán; chấp hành, kế toán, quyết toán các khoản thu, chi ngân sách nhà nước, bao gồm: Chương; Loại, Khoản; Mục, Tiểu mục; Chương trình, mục tiêu và dự án quốc gia; Nguồn ngân sách nhà nước; cấp ngân sách nhà nước. Đối tượng áp dụng: cơ quan có nhiệm vụ quản lý thu, chi ngân sách nhà nước các cấp; đơn vị dự toán ngân sách, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước; cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.
Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng ban hành nhiều văn bản mới hướng dẫn về phân bổ, xây dựng dự toán và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước. Cụ thể như: Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15-8-2023 Quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025; Thông tư số 51/2023/TT-BTC ngày 17-7-2023 Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2024-2026; Nghị quyết số 104/2023/QH15 ngày 10-11-2023 Về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024.
Nhằm giúp cho các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, các tổ chức, cá nhân kịp thời nắm bắt những thông tin mới nêu trên, Nhà xuất bản Tài Chính phối hợp với Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế xuất bản cuốn Sách 
Hệ Thống Mục Lục Ngân Sách Nhà Nước.

Sách Hệ Thống Mục Lục Ngân Sách Nhà Nước.

Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau đây:
Phần thứ nhất. Văn bản hợp nhất Luật Ngân sách nhà nước
Phần thứ hai. Hướng dẫn về phân bổ, xây dựng dự toán và Kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước
Phần thứ ba. Quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước
Phần thứ tư. Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước

Sách dày hơn 400 trang, khổ 20×28 cm, Giá bìa: 395.000đ. In và nộp lưu chiểu quý I/2024     

Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế trân trọng giới thiệu cuốn sách đến quý đọc giả và các Cơ quan, đơn vị trên cả nước.

  ;   Email: sachquangtrung@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *