kỹ năng nghiên cứu hồ sơ vụ án hành chính

kỹ năng nghiên cứu hồ sơ vụ án hành chính

KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU HỒ SƠ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

nội dung chính của cuốn sách kỹ năng nghiên cứu hồ sơ vụ án hành chính gồm:

PHẦN I: KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU HỒ SƠ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH VÀ CHỈ DẪN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH
MỤC I KỸ NĂNG NGHIÊN cữu HỒ SƠ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH    
I. NHỮNG VẤN ĐỆ CHƯNG VỀ HỒ SƠ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH (SAU
ĐÂY VIẾT LÀ VỤ ÁN HC) VÀ NGHIÊN CỨU HỒ SƠ VỤ
ÁN HC                                        
II. CÁC GIAI ĐOẠN NGHIÊN CỨU HỒ SƠ VỤ- ÁN HC    
III. THÚ Tự NGHIÊN CỨU HỒ SƠ VỤ ÁN HC    
IV- NGHIÊN CỨU CHÚNG CỨ   
V. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU HỒ SƠ VỤ ÁN HC    
MỤC II CHỈ DẪN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT TỐTỤNG HÀNH CHÍNH    
I- KHÁI NIỆM, Ý NGHĨA, NỘI DƯNG ÁP DỰNG PHÁP LUẬT    
II- MỘT SỐ NGUYÊN TẮC ÁP DỤNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT            
PHẦN II:  CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH
NGHỊ QUYẾT SỐ 01/2011/NQ-KDTP NGÀY 29- 7- 2011 CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN Tối CAO HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 56/2010/QH12 NGÀY 24-11- 2010 CỦA QUỐC HỘI VỀ VIỆC THI HÀNH LUẬT TỐTỤNG HÀNH CHÍNH
NGHỊ QUYẾT SỐ 02/2011/NQ-HĐTP NGÀY 29- 7- 2011 CỦA HỘI ĐỔNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN Tối CAO HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA LUẬT TỐTỤNG HÀNH CHÍNH
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 03/2012/TTLT-VKSNDTC-TANDTC NGÀY 01- 8- 2012 CỦA
THÔNG Tư LIÊN TỊCH SỐ 01/2012/TTLT-TANDTC- VKSNDTC-BTP NGÀY 18-9- 012 CỦẠ TÒA ÁN NHÂN DÂN Tối CAO – VIỆN KIẾM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO – Bộ Tư PHÁP HƯỚNG DẨN THựC HIỆN TRÁCH NHIỆM BỔI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC TRONG HOẠT ĐỘNG TỐTỤNG DÂN Sự, TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH
NGHỊ QUYẾT SỐ 01/2012/NQ-HĐTP NGÀY 13-6-2012 CỦA HỘI ĐÓNG THẢM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TOI CAO HƯỚNG DẨN ÁP DỤNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỬA PHÁP LUẬT VỀ ÁN PHÍ, LỆ PHÍ TÒA ÁN

kỹ năng nghiên cứu hồ sơ vụ án hành chính

Ảnh bìa cuốn sách kỹ năng nghiên cứu hồ sơ vụ án hành chính mới nhất hiện nay

PHẦN PHỤ LỤC VÁN BẢN ÁP DỤNG GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN HÀNH CHÍNH TRONG MỘT  SỐ LĨNH vực CHỦ YẾU    
PHỤ LỤC 1 VĂN BẢN ÁP DỰNG LĨNH vực ĐẤT ĐAI TRONG GIAI QUYẾT CÁC VỤ ÁN HÀNH CHÍNH
NGHỊ ĐỊNH SỐ 34/2013/NĐ-CP NGÀY 22-04-2013 CỦA CHÍNH PHÚ VÊ QUAN LÝ SỬ DỤNG NHÀ Ở THUỘC SỚ HỮU NHÀ NƯỚC    
NGHỊ ĐỊNH SỐ 181/2004/NĐ-CP NGÀY ‘29-10-2004 CỦA CHÍNH PHU VỀ THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI    
PHỤ LỤC II VĂN BẢN TRONG LỈNH vực KỶ LUẬT CÁN Bộ, CÔNG CHÚC
NGHỊ ĐỊNH SỐ 34/2011/NĐ-CP NGÀY 17-5-2011 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ XỬ LÝ KỶ LUẬT Đối VỚI CÔNG CHỨC    
THÔNG TƯ SỐ 01/2006/TT-BNV NGÀY 13-1-2006 CỦA BỘ NỘI VỤ HƯỚNG DẪN CHI TIẾT VIỆC GIẢI QUYẾT KHIÊU NẠI QUYẾT ĐỊNH KY LUẬT CÔNG CHƯC TRONG CÁC cơ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC                                        
THÔNG Tư SỐ 14/2013/TT-BTC NGÀY 05-02-2013 CỬA BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THựC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 66/2012/NĐ-CP NGÀY 06 THÁNG 9 NẢM 2012 CỦA CHÍNH PHU QUY ĐỊNH VIỆC xử PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH vực QUAN LÝ, sử DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC   
PHỤ LỤC III VĂN BẢN ÁP DỤNG TRONG LĨNH vực XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
LUẬT SỐ 15/2012/QH13 NGÀY 20-6-2012 CỦA Quốc HỘI xử LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
PHỤ LỤC IV
VĂN BảN TRONG LĩNH vực GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI
LUẬT KHIẾU NẠI SỐ 02/2011/QH13 NGÀY 11-11-2011 CỦA QUỐC HỘI
NGHỊ ĐỊNH SỐ 75/2012/NĐ-CP NGÀY 03-10-2012 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỬA LUẬT KHIẾU NẠI

mời quý vị và các bạn xem thêm cuốn sách bình luận khoa học luật tố tụng hành chính

bình luận khoa học luật tố tụng hành chính sữa đổi bổ sung mới nhất
Cuốn sách bình luận khoa học luật tố tụng hành chính sữa đổi bổ sung là tài liệu bổ ích, không chỉ phục vụ nhu cầu bạn đọc trong học tập, nghiên cứu, giảng dạy và hoạt động thực tiễn mà còn góp phần nâng cao nhận thức về pháp luật tô” tụng hành chính cho toàn thê nhân dân và giáo dục mọi người nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật tô’ tụng hành chính, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa.
Đây là đạo luật mới được ban hành và chưa được các cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn đầy đủ. Vì vậy, việc bình luận khoa học về các quy định của Luật này còn rất khó khăn và phức tạp, khó tránh khỏi những thiếu sót. Tác giả và Nhà xuất bản mong nhận được ý kiến góp ý, phê bình của bạn đọc đế có thể tiếp tục hoàn chỉnh cuốn sách trong lần tái bản sau. mời quý vị xem thêm cuốn sách bộ luật hình sự mới nhất
Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách bình luận khoa học luật tố tụng hành chính sữa đổi bổ sung mới nhất với bạn đọc!
 

TRUNG TÂM SÁCH Y DƯỢC – BÁN SÁCH TOÀN QUỐC
GIAO SÁCH SAU 30 PHÚT ĐẶT HÀNG TẠI HÀ NỘI VÀ TP.HCM
Vui lòng liên hệ: 0973 466 809 – 0964 604 626

nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu
(MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC ĐƠN HÀNG)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *