Bình luận khoa học bộ luật tố tụng dân sự sửa đổi bổ sung mới nhất

Bình luận khoa học bộ luật tố tụng dân sự sửa đổi bổ sung mới nhất

BÌNH LUẬN KHOA HỌC BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỚI NHẤT HIỆN NAY

Nhằm góp phầm bổ biến tuyên truyền pháp luật nhà xuất bản tư pháp cho phát hành cuốn sách “Bình luận khoa học bộ luật tố tụng dân sự sửa đổi bổ sung mới nhất”
 do các nhà nghiên cứu khoa học pháp lý đang công tác tại viện nhà nước và pháp luật biên soạn.

 

ĐỒNG CHỦ BIÊN: PGS. TS. Hà Thị Mai Hiên – TS. Trần Văn Biên

TẬP THỂ TÁC GIẢ:
TS. Trần Văn Biên Bình luận khoa học bộ luật dân sự Từ Điêu 1 – Điêu 24
ThS. Bùi Đức Hiển: Bình luận khoa học bộ luật dân sự Từ Điều 25 – Điều 55
ThS. Lê Thị Hồng Nhung: Bình luận khoa học bộ luật dân sự Từ Điều 56 – Điều 98
ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy: Bình luận khoa học bộ luật dân sự Từ Điều 99 – Điều 145
ThS. Nguyễn Thị Bảo Nga: Bình luận khoa học bộ luật dân sự Từ Điều 146 – Điều 160 và từ Điều 375 – Điều 404
ThS. Đinh Thế Hưng: Bình luận khoa học bộ luật dân sự Từ Điều 161 – Điều 195
ThS. Lê Thưong Huyền: Bình luận khoa học bộ luật dân sự Từ Điều 196 – Điều 241
TS. Dương Quỳnh Hoa: Bình luận khoa học bộ luật dân sự Từ Điều 242 -Điều 281
ThS. Đinh Thị Duy Thanh: Bình luận khoa học bộ luật dân sự Từ Điều 282 -Điều 310b
ThS. Phạm Thị Hiền: Bình luận khoa học bộ luật dân sự Từ Điều 311 – Điều 341
ThS. Nguyễn Thu Dung: Bình luận khoa học bộ luật dân sự Từ Điều 342 – Điều 374 và từ Điều 405 – Điều 418

Bình luận khoa học bộ luật tố tụng dân sự sửa đổi bổ sung mới nhất

Hình ảnh cuốn sách Bình luận khoa học bộ luật tố tụng dân sự sửa đổi bổ sung

Cuốn sách Bình luận khoa học bộ luật tố tụng dân sự sửa đổi bổ sung bình luận đầy đủ 34 chương và 418 điều trong bộ luật tố tụng hình sự mới nhất hiện nay

để quý bạn đọc hình dung ra nội dung cuốn sách chúng tôi trích 1 đoạn bình luận trong điều 1 của bộ luật tố tụng hs cho quý vị tham khảo

ĐIỀU 1. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ NHIỆM VỤ CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ
Bộ luật Tố tụng dân sự quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng dân sự; trình tự, thủ tục khởi kiện để Toà án giải quyết các vụ án về tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động (sau đây gọi chung là vụ án dán sự) và trình tự, thủ tục yêu cầu đê Toà án giải quyết các việc về yêu câu dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động (sau đây gọi chung là việc dân sự); trình tự, thủ tục giải quyết vụ án dân sự, việc dân sự (sau đây gọi chung là vụ việc dân sự) tại Toà án; thi hành án dân sự; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan tiến hành tổ tụng, người tiến hành tổ tụng; quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng, của cả nhân, cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chỉnh trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức) có liên quan nhằm bảo đảm cho việc giải quyết các vụ việc dân sự được nhanh chóng, chính xác, công minh và đúng pháp luật.
Bộ luật Tố tụng dân sự góp phần báo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức; giáo dục mọi người nghiêm chinh cháp hành pháp luật.
BÌNH LUÂN
1.     Bộ luật Tố tụng dân sự được ban hành năm 2004 (sửa đổi, bổ sung năm 2011) đã pháp điển hóa pháp luật tố tụng dân sự, tố tụng kinh tế và tố tụng lao động thành một đạo luật thống nhất. Điều này thể hiện một sự phát triển về nhận thức cũng như thực tiễn của hoạt động lập pháp cũng như thực tiễn thi hành pháp luật tố tụng dân sự ở nước ta. Lần đầu tiên kể từ sau năm 1945 chúng ta mới có bộ luật tương đối hoàn thiện điều chỉnh về hoạt động tố tụng dân sự. Đây là một thành tựu trong công cuộc hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách tư pháp và xây dựng Nhà nước pháp quyền ở nước ta.
2.     Bộ luật Tổ tụng dân sự, theo tính chất, nội dung và hình thức là một trong những văn bản quy phạm pháp luật quan trọng của Nhà nước ta, là hình thức văn bản quy phạm pháp luật được hệ thống hoá cao nhất. Các quy phạm của Bộ luật Tổ tụng dân sự điều chỉnh toàn bộ quá trình tố tụng dân sự và các giai đoạn của nó. Đó là các nguyên tắc cơ bản trong tố tụng dân sự, trình tự, thủ tục khởi kiện, thụ lý, giải quyết các vụ việc dân sự và thi hành án dân sự. Qua đó, đảm bảo việc giải quyết các vụ việc dân sự và thi hành án dân sự được nhanh chóng, chính xác, công minh và đúng pháp luật.
3.     Bộ luật Tố tụng dân sự quy định nhóm các chủ thể của các quan hệ pháp luật tố tụng dân sự, các quyền và nghĩa vụ của các chủ thể đó ở các giai đoạn khác nhau của tố tụng dân sự, các hành vi và quyết định được đưa ra trong quá trình giải quyết vụ việc dân sự. Dựa vào các quy định của Hiến pháp nước ta, Bộ luật Tố tụng dân sự quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan kiểm sát, xét xử và thi hành án, mối quan hệ giữa các cơ quan đó; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Viện trưởng, Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên, Chánh án, Phó Chánh án Toà án, Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thư ký phiên toà. Bộ luật Tổ tụng dân sự cũng quy định quyền và nghĩa vụ của những người tham gia tố tụng bao gồm: Đương sự trong vụ án dân sự (nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan); những người tham gia tố tụng khác (người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự. người làm chứng, người giám định, người phiên
 

TRUNG TÂM SÁCH Y DƯỢC – BÁN SÁCH TOÀN QUỐC
GIAO SÁCH SAU 30 PHÚT ĐẶT HÀNG TẠI HÀ NỘI VÀ TP.HCM
Vui lòng liên hệ: 0973 466 809 – 0964 604 626

nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu
(MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC ĐƠN HÀNG)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *