muối rửa bát finish somat nhập khẩu đức,viên rửa bát rossy alio hàng xách tay đức, bột rửa bát sun casscade, nước làm bóng domax oro largo » Sách các loại » biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ năm 2016 Viên rửa bát Somat 112 Viên – hàng nhập khẩu từ Đức chuyên dùng cho máy rửa bát

biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ năm 2016 Viên rửa bát Somat 112 Viên – hàng nhập khẩu từ Đức chuyên dùng cho máy rửa bát

biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ năm 2016

sách biểu thuế xnk được biên soạn theo tiếng anh tiếng việt

nhà xuất bản Lao động

Cập nhật mới nhất

- thông tư 182/2014/TT-BTC của bộ tài chính sửa đổi mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

- Thông tư 201/2015/TT-BTC ngày 16/12/2014 của bộ tài chính

biểu thuế xnk song ngữ năm 2016 tiếng anh tiếng việt áp dụng đối với các tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan kể từ ngày01-01-2016

Theo thông tư  182 của bộ tài chính thì Thông tư này bãi bỏ:

a)  Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế.

b) Thông tư số 17/2014/TT-BTC ngày 14/2/2014  sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với  mặt hàng sắn thuộc nhóm 07.14 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban  hành kèm  theo Thông tư  số  164/2013/TT-BTC  ngày  15/11/2013 của  Bộ  Tài chính: giảm thuế nhập khẩu mặt hàng sắn thuộc nhóm 07.14 từ 10% xuống 3%.

c)  Thông  tư  số  30/2014/TT-BTC  ngày  07/3/2014 về  việc  sửa  đổi,  bổ  sung mức thuế suất thuế  xuất khẩu  và  mã  hàng đối  với  mặt  hàng  bột cacbonat canxi  tại Biểu thuế xuất khẩu.

d) Thông tư số 111/2014/TT-BTC ngày 18/8/2014 sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu  mặt hàng cao su thuộc  nhóm 40.01, 40.02, 40.05 quy định tại  Biểu thuế xuất  khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC  ngày  15/11/2013: Giảm thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng cao su từ 1% xuống 0%.

e)  Thông tư 122/2014/TT-BTC ngày 27/8/2014 sửa  đổi,  bổ  sung  danh  mục nhóm  mặt  hàng  và  mức  thuế  suất  thuế  nhập khẩu  ưu  đãi  riêng  đối  với  mặt  hàng khung gầm  đã  gắn  động  cơ,  có buồng lái,  có tổng trọng lượng  có tải  trên  20 tấn nhưng  không  quá  45 tấn  quy định tại  Thông  tư  số  164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

g) Thông tư số 131/2014/TT-BTC ngày 10/9/2014 sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng phân bón thuộc nhóm 31.02 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013.

h)  Thông  tư  số  139/2014/TT-BTC  ngày  23/9/2014 sửa  đổi  mức  thuế  nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 84.58 và 84.59 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013.

i)  Thông tư số 173/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 sửa  đổi  mức  thuế  suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính để thực hiện cam kết WTO năm 2015.

k) Thông tư số 186/2014/TT-BTC ngày 08/12/2014 sửa đổi, bổ sung Chương 98 quy định mã hàng hóa và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với một số nhóm mặt hàng của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính.

l) Thông tư số 36 /2015/TT-BTC ngày 23/3/2015 sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với các mặt hàng vàng trang sức, kỹ nghệ và các sản phẩm khác bằng vàng thuộc các nhóm 7113, 71.14, 71.15 tại Biểu thuế xuất khẩu.

m) Thông tư số 63/2015/TT-BTC ngày 06/5/2015 sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng sắn thuộc nhóm 07.14 tại Biểu thuế  xuất khẩu ban hành theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

n) Thông tư số 78/2015/TT-BTC ngày 20/5/2015 sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu  ưu  đãi  đối  với  một  số  mặt  hàng  xăng,  dầu  thuộc  nhóm  27.10 tại  Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

o)  Thông tư số 101/2015/TT-BTC  ngày  29/6/2015 bổ  sung  danh  mục  nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện và bộ phận phụ trợ để sản xuất các sản phẩm công nghệ thông tin (CNTT) trọng điểm  thuộc  Chương 98  của  Biểu thuế  nhập khẩu  ưu  đãi  ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

p) Thông tư số 131/2015/TT-BTC ngày 27/8/2015 sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu  ưu đãi  đối  với  mặt  hàng xơ  staple  tổng  hợp từ  các  polyeste  thuộc  mã hàng 5503.20.00 tại  Biểu  thuế  nhập  khẩu  ưu  đãi  ban  hành kèm  theo Thông  tư  số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

q) Thông tư số 141/2015/TT-BTC ngày 04/9/2015 dừng  thực  hiện Thông tư số 63/2015/TT-BTC ngày 06/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng sắn thuộc nhóm 07.14 tại Biểu thuế xuất khẩu.

r)  Thông tư số 163/2015/TT-BTC  ngày  05/11/2015 sửa  đổi  mức  thuế  suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xe có động cơ dùng để vận tải hàng hóa thuộc nhóm 87.04 và bộ linh kiện ô tô, khung gầm đã gắn động cơ, có buồng lái thuộc Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

s)  Thông tư số 164/2015/TT-BTC ngày 05/11/2015 sửa  đổi,  bổ  sung  danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện và bộ phận phụ trợ để sản xuất các sản phẩm công nghệ thông tin (CNTT) trọng điểm thuộc Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013.

t) Các quy định khác của Bộ Tài chính về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi trái với quy định tại Thông tư này.

Thay đổi mã số hàng hoá, tên hàng hoá, số lượng dòng thuế, mức thuế suất và kết cấu của Biểu thuế, sửa đổi, bổ sung chú giải đầu chương, tên hàng hóa, mã số hàng hóa theo danh mục AHTN 2012.

Nội dung chính biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ năm 2016 gồm

Phần thứ nhất: Danh mục và mức thuế suất của biểu thuế xuất khẩu
Phần thứ hai: Danh mục và biểu tổng hợp mức thuế suất thuế nhập khẩu
Phần thứ ba: Hệ thống văn bản liên quan

Sách biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ 2016 tiếng anh được nhà xuất bản lao động phát hành

biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ năm 2015 tiếng anh bộ tài chính

Ảnh bìa cuốn sách biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ 2016 tiếng anh

Giá bán: 580.000 đồng

Hướng dẫn thực hiện thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt
– Thuế suất ưu đãi ATIGA – C/O Form D. Biểu thuế Nhập Khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hoá ASEAN (ATIGA)
– Thuế suất ưu đãi ACFTA – C/O Form E. Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Thương mại Tự do ASEAN – trung quốc (ASEAN – trung quốc)
– Thuế suất AKFTA – C/O form AK. Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Thương mại Tự do ASEAN – Hàn Quốc (ASEAN – Hàn Quốc)
- Thông tư số 20/2012/TT-BTC – (ASEAN – Nhật Bản) – Thuế suất ưu đãi AJCEP – C/O form AJ. Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN – Nhật Bản giai đoạn 2012-2015.
- Thông tư số 21/2012/TT-BTC – (Việt Nam – Nhật Bản) – Thuế suất ưu đãi VJEPA -C/O form VJ. Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản giai đoạn 2012 – 2015.
– Thuế suất ưu đãi AIFTA – C/O form AI. Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hoá ASEAN – Ấn  (ASEAN – Ấn Độ )
– Thuế suất ưu đãi AANZFTA – C/O form AANZ. Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Khu vực Thương mại tự do ASEAN – Úc – Niu Di-lân ( ASEAN – Australia – New zealand )
– Thuế suất ưu đãi ATIGA – C/O form S. Hướng dẫn về thuế Nhập khẩu đối với các mặt hàng được áp dụng ưu đãi thuế suất thuế Nhập khẩu Việt – Lào

trân trọng giới sách biểu thuế nhập khẩu song ngữ năm 2015 tới bạn đọc

Mời quý vị theo dõi thêm cuốn sách

 

CHÍNH SÁCH THUẾ 2015 HƯỚNG DẪN CẮT GIẢM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUẾ, XÁC ĐỊNH THU NHẬP TÍNH THUẾ, KHAI THUẾ, NỘP THUẾ VÀ GIẢI ĐÁP NHỮNG VƯỚNG MẮC VỀ THUẾ”
chính sách thuế bộ tài chính vụ chính sách thuế

Giá bán 335.000 đồng/cuốn

Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:

Phần thứ nhất. Những chính sách ưu đãi mới nhất về thuế;

Phần thứ hai. Hướng dẫn đơn giản, cải cách các thủ thủ hành chính về thuế;

Phần thứ ba. Những điểm mới Luật quản lý thuế (cập nhật đến tháng 10/2014);

Phần thứ tư. Nội dung mới về xác định, tính và kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (cập nhật đến tháng 10/2014);

Phần thứ năm. Những điểm cần quan tâm về kê khai, khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng (cập nhật đến tháng 10/2014);

Phần thứ sáu. Nội dung chủ yếu về tính thuế, khai, quyết toán và hoàn thuế thu nhập cá nhân (cập nhật đến tháng 10/2014);

Phần thứ bảy. Điểm mới về chính sách thuế nhà thầu;

Phần thứ tám.; Sổ tay nghiệp vụ kiểm tra nội bộ ngành thuế về công tác ấn định thuế (Theo quyết định 1562/QĐ-TCT)

Phần thứ chín.; Sổ tay nghiệp vụ kiểm tra nội bộ ngành thuế về công tác quản lý đăng ký thuế (Theo Quyết định 1563/QĐ-TCT)

Phần thứ mười. Mức phạt vi phạm hành chính về thuế, giá và hóa đơn

hiện này chưa có biểu thuế xnk tiếng trung quốc , tiếng nhật bản, tiếng hàn quốc các bạn nhé

Biểu thuế Giá trị gia tăng theo danh mục hàng hóa nhập khẩu việt nam mới ban hành

 

Viên rửa bát Somat 110 Viên – hàng nhập khẩu từ Đức chuyên dùng cho máy rửa bát

- VIÊN RỬA BÁT SOMAT ( SP NHẬP KHẨU CHÍNH HÃNG ĐỨC ), VỚI CHẤT LƯỢNG VƯỢT TRỘI VIÊN RỬA BÁT SOMAT ĐÃ CÓ MẶT TRÊN CÁC THỊ TRƯỜNG NHẬT, ANH, TÂY BAN NHA, ÚC, CANNADA, MỸ, PHÁP, ĐỨC, Ý, VIÊN RỬA BÁT SOMAT CHẤT LƯỢNG TỐT, HÀNG HÓA ĐẢM BẢO, VIÊN RỬA BÁT SOMAT AN TOÀN THEO TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU.

Chú ý: Khuyến mãi mua Hè 2014″ Mua 2 tặng 1″

1. Mua 2 sản phẩm tặng 1 Hộp muối rửa bát hoăc chai nước rửa bát.

2. Giảm 10-20% Trị giá đơn hàng từ 1.000.000 đ trở lên ( Tặng tiền trực tiếp )

Cam kết : Luôn luôn tốt hơn, rẻ hơn tới người tiêu dùng

Somat 110 Tabs chứa các thành phần hoạt tính cao giúp loại bỏ ngay cả các vết bẩn cứng đầu nhất một cách nhanh chóng và triệt để – cho một kết quả làm sạch tuyệt vời. Sản xuất Đức

Viên rửa bát Somat 112 Viên – hàng nhập khẩu từ Đức chuyên dùng cho máy rửa bát

Công dụng

 

vien somat

 

112 viên/ log

Giá bán : 850,000đ

 

1. Làm sạch: Somat Tabs chứa các thành phần hoạt tính cao giúp loại bỏ ngay cả các vết bẩn cứng đầu nhất một cách nhanh chóng và triệt để – cho một kết quả làm sạch tuyệt vời.

2. Rửa: Viên nén hoạt động tự động trợ giúp quá trình rửa tổng hợp, đảm bảo độ sáng bóng nguyên bản trên thủy tinh, tách bộ đồ ăn khỏi vết bẩn.

3. Thay thế muối chuyên dụng: có sẵn sản phẩm muối thay thế đặc biệt, bảo vệ các vật dụng nấu ăn và máy rửa bát từ canxi có hại.

4. Làm bóng lớp kính bảo vệ: Việc tích hợp công thức bảo vệ thủy tinh giúp ngăn ngừa tổn thương vĩnh viễn cho thủy tinh (thủy tinh bị ăn mòn), do đó, giúp kính ngăn chặn bức xạ vĩnh viễn.

5. Đánh bóng bề mặt thép không gỉ: các thành phần cụ thể của alio giúp chống lại sự hiện diện của vết bẩn khó chịu trên bề mặt thép không gỉ. Làm sáng bóng dao kéo bằng thép không gỉ và nhiều các vật dụng khác nữa.

6. Tăng cường vệ sinh: việc tích hợp bộ khuếch đại làm sạch mạnh mẽ giúp giải quyết trên một bề mặt rộng hơn.

7. Bảo vệ chất liệu bạc: Somat tích hợp công thức giúp bảo vệ dao kéo và đồ dùng làm từ chất liệu bạc, làm giảm quá trình oxy hóa của bạc.

Khuyến mại đặc biệt

Khi mua 2 sản phẩm Viên rửa bát Somat loại 110viên/thùng: Giá 870.000 VNĐ/thùng (Giá thị trường 980.000 VNĐ). Bạn sẽ được tặng ngay 1 trong 2 sản phẩm hoặc tặng tiền mặt trị giá : 100.000 đồng.

- Muối rửa somat Trị Giá: 200 000 đồng

- Nước làm bóng somat Trị giá: 200 000 đồng

(đang có chương trình mua 2 tặng 1, em miễn phí vận chuyển giao hàng tại nhà nhanh 30 phút 24h/24h kể cả buổi tối