DANH MỤC SÁCH
TƯ VẤN BÁN SÁCH


Hà Nội
0946 538 588


Sài Gòn
0963 948 145


Bán hàng toàn quốc

04.62.533.459

bộ luật lao động song ngữ 2013, anh việt

bộ luật lao động song ngữ 2013, anh việt
NXB Lao động Xã Hội
Mã hàng: bộ luật lao động song ngữ anh việt
Trạng thái: Còn hàng
Giá: 350,000 đ
Số lượng:  Mua hàng
      - Hãy ấn "Mua hàng" để cho sách vào
Giỏ hàng, sau đấy vào Giỏ Hàng (Góc phải phía trên cùng) khai báo thông tin thanh toán
.

- Hãy giọi 0946 538 588 Chúng tôi sẽ giao sách ngay cho Quý khách sau 30 phút.

   Ngày 8 và  10 tháng 5 năm 2013.Chính phủ đã ban hành 5 nghị định mới hướng dẫn thi hành BỘ LUẬT LAO ĐỘNG được quốc hội thông qua tháng 6 năm 2012.5 nghị định đó là: Nghị định 41/2013/NĐ-CP ngày 8-5-2013 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Điều 220 của Bộ Luật lao động về Danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao động không được đình công. - nxb lao động xuất bản bộ luật lao động năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất
- nxb tài chính xuất bản biểu thuế xuất nhập khẩu cập nhật thông tư 165/2014/TT-BTC, 166/2014/TT-BTC, 167/2014/TT-BTC, 168/2014/TT-BTC, 169/2014/TT-BTC, 173/2014/TT-BTC, Nghị định 43/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Điều 10 của Luật Công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Nghị định 44/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013  của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động. Nghị định 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013  của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động. Nghị định 46/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tranh chấp lao động. Thông tư 52/2013/TT-BTC ngày 03/05/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn .Để các cơ quan doanh nghiệp & người lao động có đươc các tài liệu nói trên NXB LAO ĐỘNG cho biên soạn & phát hành cuốn sách :HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THI HÀNH

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG SONG NGỮ 2013

VIET NAM-ENGLISH

CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG-CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP –TRỢ CẤP –BẢO HIỂM XÃ HỘI-BẢO HIỂM Y TẾ-BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP MỚI NHẤT

áp dụng từ ngày 1-7-2013

 


Nội dung cuốn sách bao gồm những nội dung sau :

Phần thứ nhất: Bộ luật lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành

Phần thứ hai: Hệ thống thang bảng lương

Phần thứ ba: Chính sách tiền lương ,phụ cấp trợ cấp

Phần thứ tư:   Chế độ, bồi dưỡng ,nghỉ phép đối với công chức,viên chức,người lao động

Phần thứ năm: Quy định về chế độ bảo hiểm xã hội,bảo hiểm y tế,bảo hiểm thất nghiệp   

            

 MỤC LỤC

Phần thứ nhất................................................................................................. 5

Bộ luật Lao động VÀ  VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH.................... 5

1.   BỘ LUẬT LAO ĐỘNG SỐ 10/2012/QH13 NGÀY 18-6-2012 CỦA QUỐC HỘI (Có hiệu lực từ ngày 01/5/2013)............................................................ 5

2.   LABOR CODE LAW NO 10/2012/QH13 PASSED ON 18JUNE 2012 BY THE NATIONAL ASSEMBLY OF THE SOCIALISTREPUBLIC OF VIETNAM     65

3.   NGHỊ ĐỊNH SỐ 49/2013/NĐ-CP NGÀY 14-05-2013 CỦA CHÍNH PHỦ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về tiền lương 127

4.   DECREE NO. 49/2013/NG-CP OF THE GOVERNMENT  DATED ON 14-05-2013 Regulating the implementation detail of some clauses i n the Labor Code about salary....................................................................................... 132

5.   NGHỊ ĐỊNH SỐ 46/2013/NĐ-CP NGÀY 10-05-2013 CỦA CHÍNH PHỦ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về tranh chấp lao động.......................................................................................................... 137

6.   DECREE No. 46/2013/ND-CP DATED 10-05-2013 BY THE GOVERNMENT Regulations detailing a number of articles of the Labor Code  about labor disputes.............................................................................................. 143

7.   NGHỊ ĐỊNH SỐ 45/2013/NĐ-CP NGÀY 10-05-2013 CỦA CHÍNH PHỦ Quy định chi tiết một số điều của bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động........................................ 149

8.   DECREE NO.45/2013/NN-CP DATED ON 10-5-2013 OF THE GOVERNMENT Regulating in details some articles of Labor law on working hours, break hours and labor safety, occupational safety.................................................. 160

9.   NGHỊ ĐỊNH SỐ 44/2013/NĐ-CP NGÀY 10-05-2013 CỦA CHÍNH PHỦ Quy định chi tiết thi hành một số điều của  Bộ Luật lao động về hợp đồng lao động.......................................................................................................... 171

10. DECREE NO.44/2013/ ND –CP DATED 10-5-2013 OF THE GOVERNMENT Detailing the implementation of a number of articles of the Labor Code  on labor contract.............................................................................................. 178

11. NGHỊ ĐỊNH SỐ 43/2013/NĐ-CP NGÀY 10-05-2013 CỦA CHÍNH PHỦ Quy định chi tiết thi hành điều 10 của Luật Công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động................................................................................... 185

12. Decree No. 43/2013/NN-CP of the Government  dated May 10th, 2013 Guiding on Article 10 of Union Law on protecting the rights and responsibilities of union in representing and protecting the legitimate rights and interests of laborers.  190

13. NGHỊ ĐỊNH SỐ 41/2013/NĐ-CP NGÀY 08-05-2013 CỦA CHÍNH PHỦ Quy định chi tiết thi hành điều 220 của Bộ Luật lao động về danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao động không được đình công.............................. 195

14. DECREE NO 41/2013/ND-CP MAY 08, 2013 THE GOVERNMENT Detailing the implementation of Article 220 of the Labor code on the list of units using laborers which may not go on strike and the settlement of requests of labor collectives in those units...................................................................... 201

Phần thứ hai................................................................................................ 207

quy định mới nhất về chế độ tiền Lương,  THÙ LAO, tiền thưởng 207

15. NGHỊ ĐỊNH SỐ 50/2013/NĐ-CP NGÀY 14-05-2013 CỦA CHÍNH PHỦ Quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu          207

16. NGHỊ ĐỊNH SỐ 51/2013/NĐ-CP NGÀY 14-05-2013 CỦA CHÍNH PHỦ Quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty, kiểm soát viên, tổng giám đốc hoặc giám đốc, phó tổng giám đốc hoặc phó giám đốc, kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu.............................. 213

17. THÔNG TƯ SỐ 01/2013/TT-BLĐTBXH NGÀY 30-01-2013 CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội....................... 222

18. THÔNG TƯ SỐ 29/2012/TT-BLĐTBXH NGÀY 10-12-2012 CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động  225

19. CIRCULAR  No. 29/2012/TT-BLDTBXH, DECEMBER 10, 2012 OF THE MINISTRY OF LABOUR, WAR INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS Guiding the implementation of region-based minimum wage levels for laborers working for enterprises, cooperatives, cooperative groups, farms, households, individuals and other agencies, organizations employing laborers.............................. 230

20. NGHỊ ĐỊNH SỐ 103/2012/NĐ-CP NGÀY 04-12-2012 CỦA CHÍNH PHỦ Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động...................................................................... 235

21. DECREE No. 103/2012/ND-CP, December 04, 2012 THE GOVERNMENT Stipulating region-based minimum wage levels for laborers working for companies, enterprises, cooperatives, cooperative groups, farms, households, individuals and agencies, organizations employing laborers.............. 241

22. THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 01/2012/TTLT-BNV-BTC NGÀY 16-5-2012 CỦA BỘ NỘI VỤ - BỘ TÀI CHÍNH Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ ngày 01 tháng 5 năm 2012 đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp.................................... 247

23. THÔNG TƯ SỐ 74/2012/TT-BTC NGÀY 14-5-2012 CỦA BỘ TÀI CHÍNH Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung theo Nghị định số 31/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ, chế độ phụ cấp công vụ theo Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 15/4/2012 của chính phủ, điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 35/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012 của Chính phủ.......... 251

24. THÔNG TƯ SỐ 10/2012/TT-BLĐTBXH NGÀY 26-04-2012 CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu.................................................................................. 260

25.CIRCULAR NO 10/2012/TT-BLDTBXH APRIL 26, 2012 LABOUR, WAR INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS ON GUIDING THE APPLICATION OF THE GENERAL MINIMUM WAGE TO STATE-OWNED ONE-MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANIES.................................................. 263

26. NGHỊ ĐỊNH SỐ 31/2012/NĐ-CP NGÀY 12-04-2012  CỦA CHÍNH PHỦ Quy định mức lương tối thiểu chung.......................................................... 266

27. DECREE NO 31/2012/ND-CP APRIL 12, 2012 THE GOVERNMENT PROVIDING FOR THE COMMON MINIMUM WAGE.................... 269

Phần thứ ba................................................................................................. 272

Quy định mới về chế độ phụ cấp, trợ cấp, điều chỉnh lương hưu272

28. THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 13/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT NGÀY 30-05-2012 CỦA BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI – BỘ Y TẾ Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại............................. 272

29. JOINT CIRCULAR NO 13/2012/TTLT-BLDTBXH-BYT MAY 30, 2012  THE MINISTRY OF LABOR, WAR INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS - THE MINISTRY OF PUBLIC HEALTH GUIDING THE IMPLEMENTATION OF THE REGIME OF ALLOWANCES IN KIND TO EMPLOYEES EXPOSED TO DANGEROUS AND HAZARDOUS WORKING CONDITIONS......... 278

30. THÔNG TƯ SỐ 09/2012/TT-BLĐTBXH NGÀY 26-04-2012 CỦA BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo nghị định số 35/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 và Nghị định số 31/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ.......................................................................... 284

31. NGHỊ ĐỊNH SỐ 35/2012/NĐ-CP NGÀY 18-04-2012 CỦA CHÍNH PHỦ Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc................................................................................... 288

32. NGHỊ ĐỊNH SỐ 34/2012/NĐ-CP NGÀY 15-04-2012 CỦA CHÍNH PHỦ Về chế độ phụ cấp công vụ..................................................................... 291

Phần thứ năm.............................................................................................. 294

Quy định MỚI NHẤT về chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế............................................................................................ 294

33. THÔNG TƯ SỐ 04/2013/TT-BLĐTBXH NGÀY 01-03-2013 CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.................... 294

34. CIRCULAR No. 04/2013/TT-BLDTBXH ON March 01st 2013 OF THE MINISTRY OF LABOR, WAR INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS AMENDING THE CIRCULAR NO. 32/2010/TT-BLDTBXH DATED OCTOBER 25TH 2010 OF THE MINISTRY OF LABOR, WAR INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS, GUIDING THE IMPLEMENTATION OF THE GOVERNMENT'S DECREE NO. 127/2008/ND-CP DATED DECEMBER 12TH 2008, ELABORATING AND GUIDING THE IMPLEMENTATION OF A NUMBER OF ARTICLES OF THE LAW ON SOCIAL INSURANCE APPLICABLE TO UNEMPLOYMENT INSURANCE..................................................................................... 305

35. THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 03/2012/TTLT-BQP-BYT-BTC NGÀY 16-1-2012 CỦA BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ Y TẾ - BỘ TÀI CHÍNH Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu và thân nhân người đang làm ông tác cơ yếu........................................................... 315

36. THÔNG TƯ SỐ 03/2007/TT-BLĐTBXH NGÀY 30-01-2007 CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22-12-2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc........ 326

37. CIRCULAR NO. 03/2007/TT-BLDTBXH JANUARY 30, 2007 OF THE MINISTRY OF LABOUR, WAR INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS GUIDING THE IMPLEMENTATION OF A NUMBER OF ARTICLES OF THE DECREE NO.152/2006/ND-CP DATED DECEMBER 22, 2006 OF THE GOVERNMENT GUIDING A NUMBER OF ARTICLES OF THE LAW ON SOCIAL INSURANCE REGARDING COMPULSORY SOCIAL INSURANCE 341

38. NGHỊ ĐỊNH SỐ 152/2006/NĐ-CP NGÀY 22-12-2006 CỦA CHÍNH PHỦ Hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc          357

39. DECREE NO. 152/2006/ND-CP DECEMBER 22, 2006  OF THE GOVERNMENT Guiding a number of articles of the law on social insurance regarding compulsory social insurance.............................................. 379

40. NGHỊ ĐỊNH SỐ 62/2009/NĐ-CP NGÀY 27-07-2009 CỦA CHÍNH PHỦ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế 403

41. DECREE No. 62/2009/ND-CP July 27, 2009 OF THE GOVERNMENT DETAILING AND GUIDING A NUMBER OF ARTICLES OF THE LAW ON HEALTH INSURANCE...................................................................... 411

 

                                                                                                              

Đặt mua hàng vui lòng liên hệ:
- tại Hà Nội: : 0946 538 588
- tại Sài Gòn: 0963 948 145
- tại Các tỉnh khác: 04.62.533.459
Chúng tôi giao hàng tận nơi sau 30 phút đặt hàng tại Hà Nội, Sài gòn
sau 1 ngày làm việc tại các Tỉnh Khác
Đặc Biệt Miễn Phí Vận Chuyển Trên Cả Nước
nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2015 song ngữ anh việt

Viết đánh giá

Họ và tên:


Đánh giá của bạn: Lưu ý: Không hỗ trợ HTML!

Bình chọn: Xấu            Tốt

Nhập mã bảo vệ:SÁCH MỚI NHẤT
biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ anh việt năm 2016
sách  biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ anh việt 2016 Từ ngày 01/01/2016, một số nhóm mặt hàng thuộc danh mụ
580,000 đ
sách biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2016
sách biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2016 cập nhật mới nhất TT số 182/2015/TT-BTC ngày 16-11-2015 ban hành biểu thu
470,000 đ
sách biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ anh việt năm 2015 mới nhât
sách biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ anh việt năm 2015   nhà xuất bản tài chính phát hành biểu thuế xu
550,000 đ
VIÊN RỬA BÁT FINISH NHẬP KHẨU
Viên rửa bát Finish - VIÊN RỬA BÁT SIÊU CAO CẤP FINISH DÙNG CHO TẤT CẢ CÁC LOẠI MÁY RỬA BÁT (Loại 84 viên all in one) - -
890,000 đ
VIÊN RỬA BÁT SOMAT NHẬP KHẨU CHÍNH HÃNG
RỬA BÁT SOMAT - SOMAT Super Spar Pack - 100 tabs HÀNG NHẬP KHẨU 100% TỪ ĐỨC- THÍCH HỢP CHO MỌI LOẠI MÁY RỬA BÁT (LOẠI 100
900,000 đ
VIÊN RỬA BÁT SOMAT (9 IN 1) CHUYÊN DỤNG DÀNH CHO MÁY RỬA BÁT (LOẠI 70 VIÊN)
VIÊN RỬA BÁT SOMAT (9 in 1), VIÊN RỬA BÁT loại 80 viên,, VIEN RỬA BÁTGloại 100 viên,viên rửa bát loại 70 viên  
760,000 đ
NHẬP MÔN PHONG THUỶ
NHẬP MÔN PHONG THUỶ,(nhap mon phong thuy)   Giới thiệu về nội dung   Người xưa quan niệm, số mệnh
175,000 đ
LỊCH VẠN NIÊN 1950 - 2050
LỊCH VẠN NIÊN 1950 - 2050    
235,000 đ
Y DƯỢC TÂY TẠNG MẬT TRUYỀN
Y Dược Tây Tạng Mật Truyền   Tạng y là môn y học đặc sắc của Tây Tạng, cùng với Đông y và Tây y, đư
150,000 đ
NHẬP MÔN PHONG THỦY -( NGUYỄN MẠNH LINH) BỘ 2 TẬP
Nhập môn phong thủy -( Nguyễn mạnh Linh) bộ 2 tập    Nhập môn phong thủy -( Nguyễn mạnh Linh) bộ 2 tập
391,000 đ
 Dân gian trạch cát toàn thư
Dân gian trạch cát toàn thư   Giới thiệu về nội dung:       Chọn ngày còn được g
210,000 đ
TAM MỆNH THÔNG HỘI - THẦN SÁT BÁT TỰ (TẬP 1)
Tam mệnh thông hội - Thần sát bát tự (Tập 1)       Nơi Xuất Bản  : NXB Thời Đại (ML)
286,000 đ
TAM MỆNH THÔNG HỘI - TẬP 2: TỨ TRỤ SUY ĐOÁN CÁT HUNG
Nơi Xuất Bản  : NXB Thời Đại   Tác Giả  : Vạn Dân Anh.   Ngày xuất bản  : 2011 &n
345,000 đ
 Kỳ môn độn giáp - Kim hàm ngọc kính trọn bộ 2 tập
Kỳ môn độn giáp - Kim hàm ngọc kính trọn bộ 2 tập   • Mã sách: 14730   •Tác giả: Lưu Bá Ôn
450,000 đ
KỲ MÔN ĐỘN GIÁP -CHIÊM ĐOÁN VẠN SỰ (TẬP 1)
Kỳ môn độn giáp -Chiêm đoán vạn sự (tập 1)       Kỳ môn độn giáp -Chiêm đoán vạn sự (t
246,000 đ
CÙNG THÔNG BẢO GIÁM
Cùng thông bảo giám   Tác giả: Dư Xuân Đài (Đời Thanh)   Dịch giả: Chu Tước Nhi   NXB
279,000 đ
LỊCH VẠN NIÊN 1950 - 2050
LỊCH VẠN NIÊN 1950 - 2050
235,000 đ
 Tìm Hiểu Phong Tục Thờ Cúng Của Người Việt Ứng Dụng Trong Cuộc Sống Và Kinh Doanh
Tìm Hiểu Phong Tục Thờ Cúng Của Người Việt Ứng Dụng Trong Cuộc Sống Và Kinh Doanh   Với chủ trương là c
325,000 đ
Kinh doanh